PROVYP-Professional Orientation of Vulnerable Young People– Професионално ориентиране на младежи от рискови групи

Номер на проекта:2015-1-ES01-KA204-015554

Защо такъв проект?

• за да подпомогне професионалната ориентация на млади хора от рискови групи;

• да даде предложения за по-добро регулиране на кариерното ориентиране, предоставено в AE;

• Да се ​​подобри интеграцията на цифровите технологии в образованието и обучението;

• да се предложат образователин възможности на лица в неравностойно положение;

• да насърчи професионалното развитие на учители, преподаватели и обучетили в ИТ преподаването;

• да се повиши осведомеността на младите хора, относно новите подходи за обучение, насочени към преквалификация и повишаване на квалификацията;

• да развие и поддържа образователен портал като мултиплициращ и устойчив учебен инструмент на ниво ЕС

Намаляването на младежката безработица е голямо предизвикателство за всички държави-членки в Европа. Подобряването на кариерното ориентиране (от което професионалната ориентация е част) е много важна задача за подобряване на знанията, уменията и компетенциите, по-специално за - обучаеми възрастни  от уязвими групи.
В съответствие със стратегията "Европа 2020" и Европейската програма за обучение за възрастни проектът "Професионално ориентиране на младежи от рискови групи" цели насърчаване на преквалифицирането и повишаването на квалификацията в осем държави-членки, предоставящи на  млади хора от уязвими групи насоки за електронно  кариерно ориентиране  и подобряване Мерките за това, предлагани от АЕП в тази област.
 
КАК се изпълнява проектът?
Целите на проекта PROVYP могат да бъдат постигнати единствено чрез осъществяване на дейностите на транснационално ниво, тъй като трансграничното сътрудничество е от решаващо значение за борбата с младежката безработица на национално и европейско равнище, чрез обмен на най-добри практики, общи препоръки за по-добро професионално ориентиране и съвместно развитие на висококачествени средства за обучение на различни езици в ЕС. Консорциумът обединява 10 организации, всяка от които със специфичен опит. Проектът PROVYP отразява силните и слабите страни на различните подходи в професионалната ориентация, прилагани в партньорските страни, като изготвя консолидиран европейски доклад и препоръки за подобряване на правилата за професионално ориентиране.
Подходът, възприет от PROVYP за постигане на предложените цели, е взаимното вземане на решения и редовният обмен на информация, за да се гарантира, че всички членове на консорциума участват в напредъка на проекта. Всички партньори се ангажират да споделят своите знания и опит в рамките на действието, като са наясно със специфичните силни страни на конкретните партньори.
Цялата продължителност на проекта е 24 месеца, изчислена с цел правилно изпълнение на планираните дейности и постигане на целите на проекта. Общо 252 преки бенефициенти ще бъдат включени в мултипликационните събития + 80 участници с по-занижени възможности.
 

КЪМ  кого е насочен проекта?

• МЛАДЕЖИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ на възраст 18-30 години: такива, които нито учат, нито работят; нискоквалифицирани; безработни;
• Ключови професионалисти: социални работници, обучители, преподаватели трудови посредници;
• Служители, отговарящ за образованието и политиките за възрастни и младежи; държавни служители;
• Законодателни органи.
Партньорите  по проекта, считат, че е важно да се предоставят на младежите от  уязвими групи нови начини за учене, чрез които да подобрят уменията си, като насърчават приобщаването им към пазара на труда, активно участие в социалния, политически, икономически и културен живот на общността, в която живеят, насърчаване на решения за самостоятелна заетост, включително чрез инструменти на социалната икономика.
Проектът е насочен и към ключови специалисти:, социални работници, обучители, трудови посредници, професионални консултанти от различни страни от ЕС, които работейки в  общия  контекст на ЕС, ще могат да отговорят на европейските предизвикателства, чрез иновативни модели и съвместно ще се справят с предизвикателствата и нуждите в областта на образованието на европейско равнище.
Партньорите ще разработят интернет платформа за младите хора от рискови групи, за да осигурят кариерно ориентиране чрез подобряване на техните умения чрез използване на мултиплициращи и устойчиви инструменти.
Ще се помогне на учители и преподаватели да подобрят своите компетенции, като предлагат нови начини за учене в резултат на обмена на опит на международно равнище.
Участието на експерти от 8 европейски държави-членки ще представлява допринесе за постигане на очакваните резултати и ще отговори ефективно на инициативите и стратегиите, предприети от европейските институции в тази област.