M8. Личностно развитие, необходимо за кариерно развитие при младежи в неравностойно положение
В резултат на кризата младите хора, особено тези от уязвими групи са с най-високи риск от социално изключване в Европа. Подкрепата за социалното приобщаване на младежта чрез холистичен подход, който включва по-широки инициативи за реинтеграция в обществото, е ключът към борбата с изключването на младите хора. Ако социалното изключване продължи твърде дълго, то може да доведе до изключване през целия живот.

 
#Personal Development #BusinessPlan #Youth #Neet #Erasmus+
НАТИСНЕТЕ БУТОНА, ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ